* ubezpieczenie jachtów śródlądowych

Żeglarstwo to wspaniała przygoda. Trzeba je jednak uprawiać odpowiedzialnie i z głową – planować kurs i sprawdzać warunki pogodowe. Na sytuacje, których przewidzieć nie można, przygotowaliśmy kompleksowe ubezpieczenie jachtów śródlądowych

Ubezpieczenie przygotowaliśmy dla właścicieli, armatorów i użytkowników:

 • jachtów motorowych i żaglowych, które zarejestrowano i dopuszczono do pływania po polskich i europejskich wodach śródlądowych,
 • sprzętu wodnego, np. desek windsurfingowych, kajaków, rowerów wodnych

Nasze ubezpieczenie obejmuje następujące ubezpieczenia składowe:

 • jacht-casco,
 • OC użytkownika,
 • następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
 • rzeczy osobistych

 

*ubezpieczenia dla szkół i nauczycieli

Z myślą o studentach, uczniach i ich rodzicach proponuję przygotowanie kompleksowej oferty ubezpieczeniowej obejmującej swym zakresem placówkę oświatową oraz jej uczniów i nauczycieli. Jest to ubezpieczenie grupowe chroniące od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Podstawowy zakres ubezpieczenia zapewnia świadczenie na wypadek poważnego urazu, trwałego inwalidztwa oraz śmierci. Zakres ochrony można rozszerzyć o klauzule dodatkowe oraz indywidualnie ustalić sumy ubezpieczenia.

*ryzyka budowlano-montażowe

Główne zalety:

Ubezpieczenie zabezpiecza ochronę mienia będącego na etapie budowy. Ochrona daje gwarancję zabezpieczenia podmiotom finansującym i zapewnia ciągłość przeprowadzenia całej inwestycji. Obejmuje  proces realizacji inwestycji w tym:

 • realizowane obiekty budowlane i montażowe
 • sprzęt, wyposażenie, zaplecze budowy,
 • maszyny budowlano-montażowe.

 

Umowa ubezpieczenia może być zawarta:

 • w zakresie podstawowym, który gwarantuje odpowiedzialność za szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w wyniku określonych w umowie zdarzeń – np. ognia, eksplozji, katastrofy budowlanej, awarii urządzeń, a także za koszt akcji ratowniczej,
 • w zakresie rozszerzonym o ryzyka żywiołów naturalnych (np. huragan, powódź, obsunięcie się ziemi itp.)

 

Składka jest płatna z góry jednorazowo lub z częstotliwością roczną, półroczna, kwartalną lub miesięczną.

*gwarancje ubezpieczeniowe

 

*UBEZPIECZENIA ROLNE

Przełom roku jest czasem zawierania ubezpieczeń obowiązkowych OC rolnika i budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Jest to ubezpieczenie obowiązkowe, któremu podlega każda osoba fizyczna zajmująca się działalnością rolniczą, posiadająca areał użytków rolnych przekraczający łącznie 1ha i opłacająca w części lub całości podatek rolny.

Ubezpieczenie OC chroni rolnika przed dotkliwymi finansowymi konsekwencjami, które mogą wynikać z różnego rodzaju nieprzewidzianych szkód. Z polisy mogą korzystać zarówno posiadacze jak i współposiadacze gospodarstwa rolnego.

 

W ramach pakietu polisowego Gospodarstwo Rolne oferujemy ochronę ubezpieczeniową w zakresie:

 • PZU Gospodarstwo Rolne – Obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego,
 • PZU Gospodarstwo Rolne – Obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
 • PZU Gospodarstwo Rolne – Mienia ruchomego,
 • PZU Gospodarstwo Rolne – Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

Zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego i obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolnych w gospodarstwie rolnych reguluje ustawa o ubezpieczeniach  obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Składową gospodarstwa rolnego jest zgromadzone w nim mienie ruchome. W ramach ubezpieczenia PZU Gospodarstwo Rolne – Mienie ruchome oferujemy naszym klientom ochronę przed m.in. takimi zdarzeniami jak ogień, powódź, huragan czy kradzież.

image_gallery (1)